tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Anlægsarbejde i Brårup, herunder Parcelvej, Engdalsvej, Brårupvej og Mølletoften

(Opdateret 16.05.2023)

Skive Vand og Vils Entreprenøren er i gang med at separere et større område omkring det nordlige Brårup, herunder vejstrækningerne Parcelvej, området nord og syd for Engdalsvej samt Brårupvej og Mølletoften. Parcelvej er færdiggjort.

Vores entreprenør er i gang med de sidste retableringsarbejder i Engdalsvej og er godt i gang med anlægsarbejdet i Brårupvej. Fjernvarme, vand og kloak er færdiggjort mellem broen og Parcelvej og arbejdet pågår mellem Engdalsvej og Mølletoften. Mølletoften kobles midlertidig på kloakken i Brårupvej, mens gravearbejdet i den øvrige del af Mølletoften først genoptages i omkring august måned.

Når gravearbejdet mellem Engdalsvej og Mølletoften er færdiggjort, fortsættes gravearbejdet for etablering af fjernvarme, vand og kloak fra Engdalsvej og forbi Teglgårdsvej. Dette betyder at indkørslen til Teglgårdsvej lukkes, mens indkørsel til både Parcelvej og Mølletoften kan ske via den nordlige del af Brårupvej. Da Brårupvej i hele perioden er afspærret for direkte gennemkørsel, vil der fortsat være omkørsel via Søndre Boulevard.

Der er mulighed for kørsel på Brårupvej mellem broen og Mølletoften. Der forventes udlagt asfalt mellem broen og Mølletoften umiddelbart inden sommerferien.


Der er etableret trafikafvikling og opsat orienteringstavler, der henviser til omkørselsruten via Egerisvej, Søndre Boulevard og Østerbro. Omkørselsruten fremgår af nedenstående oversigtskort:


Der vil i hele perioden være mulighed for gående adgang via fortovet til jeres ejendommene indenfor arbejdsområdet. Cykelstien bliver spærret, hvorfor cyklister vil blive henvist til fortovet og dermed skulle trække cyklerne forbi arbejdsområdet.

Den forventede anlægsperiode for hele projektet er med opstart i uge 35 (2022) og frem til ca. uge 49 (2023).

Derfor er Brårupvej spærret:

I Brårupvej skal der udføres ny kloakforsyning, samt nye vand- og fjernvarmeledninger. Da dette arbejde er forholdsvis pladskrævende, vil Brårupvej i en længere periode være spærret for gennemkørsel. Dvs. der bliver spærret for kørsel på Brårupvej mellem Egerisvej og Viborgvej i perioden. Arbejdet i Brårupvej forventes opstartet i løbet af februar 2023.

Mølletoften:

Mølletoften vil i hele anlægsperioden blive anvendt til jordkørsel, hvor store mængder af overskudsjord transporteres frem til oplagspladsen for enden af Østervang. Det vil derfor være forbudt at standse og parkere i begge sider af Mølletoften i hele perioden.

Mølletoften bliver efter arbejdet i Brårupvej, ligeledes omfattet af gravearbejder. Der skal laves ny kloakforsyning fra Brårupvej og frem til Mølletoften 1. Desuden bliver der lavet en trykledning fra Østervang op langs en større del af Mølletoften.

Generelt om separatkloakering:
I dag bliver regnvand ført gennem samme kloakledning som spildevand fra toiletter, køkken, bad og andre afløb via en fællesledning. Det medfører en risiko for oversvømmelse af blandt andet kældre, når det regner kraftigt.

Renoveringen af kloakken omfatter udskiftning af den eksisterende fællesledning, der erstattes med to separate ledninger – en til regnvand og en til spildevand. Det er det, der hedder separatkloakering, og det medfører, at:

  • Spildevandsbelastningen på vandløb og søer forsvinder, også ved kraftig regn
  • Risikoen for spildevand i kældrene forsvinder
  • Skive Vands renseanlæg vil fungere bedre, fordi det modtager koncentreret spildevand

Beboere omfattet af separeringen:

Beboerne, der er omfattet af selve separatkloakeringen, er blevet tilsendt orienteringsbreve og stikskitser, som bruges i forbindelse med afsætning af de nye skelbrønde, som på sigt skal kobles på jeres egen interne kloak. Entreprenøren opsamler jeres nuværende fællesledning således der altid er mulighed for at komme af med sit spildevand. Er ejendommen færdigmeldt ved kommunen, således regn- og spildevand er adskilt, vil dette blive koblet på i de respektive skelbrønde. Er ejendommen ikke færdigmeldt, skal lodsejerne selv sørge for at separatkloakere internt og dermed efterfølgende koble korrekt til skelbrøndene.

Vi ved at det larmer og støver en smule, så vi gør alt for at mindske gener for jer, som beboere i området.

Vi håber på jeres forståelse og ser frem til at møde jer ude i området omkring Brårupvej.