tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Vi er stolte af Skive Vand. Skive Vand er i en gunstig position med en sund økonomi, forsy­ningssikkerhed samt en sikker drift på både drikkevand og spildevand.

Vi er aktivt med til at klimatilpasse Skive Kommune, blandt andet ved at nedbringe overløb fra vores anlæg ved kraftige regnskyl og en række andre projekter. Vi spiller en aktiv rolle i relation til fremtidssikring af grundvandsressourcerne i kommunen.

Vi er en del af vandbranchen i Danmark. Det er en branche under forandring. Vores kerne­opgave har historisk set været sikker leveran­ce af drikkevand og håndtering af spildevand. Men vores ansvarsområder udvides bl.a. med fokus på sikring af byer og lokalsamfund mod klimahændelser, grundvandsbeskyttelse, grøn omstilling og fokus på innovation og udvikling.

Disse opgaver udvider vores kerneopgave, og fordrer et endnu tættere samarbejde med eksempelvis vores ejer, myndigheder, andre forsyninger, lokale vandværker, landbrugsor­ganisationer, Greenlab Skive, Klimafonden og erhvervslivet bredt set. Vi lykkes bedst ved en helhedsorienteret tilgang, samarbejde og fælles handling.

Vi tror på, at vores bidrag er størst, der hvor vi tager afsæt i vores egne kerneopgaver, og at vi i samarbejde med andre partnere sikrer, at der skabes merværdi.

I det følgende har vi under mottoet "Rent vand til rent liv" formuleret vores retning for de kom­mende år.

Strategiperioden er 2024-2028.
Vi vil årligt evaluere strategien med opfølgning på de strategiske indsatser. Vi vil tage bestik af hvilke indsatser vi er kommet i mål med, og om der er kommet nye opgaver, som vi skal forholde os til.

Vi ønsker med denne strategi at skabe klarhed omkring vores formål, vision og strategiske ind­satser i den kommende periode.

Læs vores informationspjece her