tlf. 8213 2000
forbrug@skivevand.dk

Vester Alle & Henrik Lunds Vej
05-06-2024
Første del af Henrik Lundsvej er nu asfalteret og åben for normal trafik.
Der vil dog fortsat være tung trafik i området på grund af det resterende arbejde.

Fjernvarmen og vandforsyningen skrider godt frem, og der udføres dagligt nye stik.
I den kommende tid pågår arbejdet med kloak, vand og fjernvarme samtidig med starten på retablering af fortov og vejkasse.

Forventningen er, at projektet er klar til aflevering ved udgangen af august.


09-04-2024
Første del af Henrik Lundsvej er ved at være afsluttet, og der forberedes i skrivende stund til asfalt mellem Vindevej og Vestervang.

Der forventes at være lagt asfalt på overnævnte strækning ved udgangen af uge 15 – 2024

Arbejdet med kloak, vand og fjernvarme fortsættes mod Holstebrovej, og forventes fortsat afsluttet inden sommerferien 2024.


01-02-2024
Anlægsarbejdet på projektet er godt i gange igen efter en vel fortjent juleferie. 

Asfaltarbejdet i Vester Alle forventes at være færdiggjort sidst i februar, medmindre der opstår uforudsete hændelser.

Anlægsarbejdet i Henrik Lunds Vej med start fra Vindevej er igen i gang og det forventes at nå krydset ved Vester Alle medio marts. 

Arbejdet omfatter renovering af kloak og vand samt etablering af ny fjernvarmeledning.

Der etableres nye stik ind til grundejerne.


Vi opfordrer alle beboere og virksomheder i området til at tilmelde sig vores SMS-tjeneste for at modtage vigtige opdateringer og informationer om arbejdet.

Din ejendom

I henhold til Byggelovens § 12, stk. 1, skal der ved udgravning på en grund, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omkringliggende grunde og bygninger af enhver art.

For at kunne træffe de nødvendige foranstaltninger er Skive Vand A/S interesseret i at høre fra dig såfremt dit hus ikke er funderet efter bygningsreglementet. Kopi af byggelovens § 12 er vedlagt til orientering.

Generelt om separatkloakering:
I dag bliver regnvand ført gennem samme kloakledning som spildevand fra toiletter, køkken, bad og andre afløb via en fællesledning. Det medfører en risiko for oversvømmelse af blandt andet kældre, når det regner kraftigt.

Renoveringen af kloakken omfatter udskiftning af den eksisterende fællesledning, der erstattes med to separate ledninger – en til regnvand og en til spildevand. Det er det, der hedder separatkloakering, og det medfører, at:

  • Spildevandsbelastningen på vandløb og søer forsvinder, også ved kraftig regn
  • Risikoen for spildevand i kældrene forsvinder
  • Skive Vands renseanlæg vil fungere bedre, fordi det modtager koncentreret spildevand

Beboere omfattet af separeringen:

Beboerne, der er omfattet af selve separatkloakeringen, er blevet tilsendt orienteringsbreve og stikskitser, som bruges i forbindelse med afsætning af de nye skelbrønde, som på sigt skal kobles på jeres egen interne kloak. Entreprenøren opsamler jeres nuværende fællesledning således der altid er mulighed for at komme af med sit spildevand. Er ejendommen færdigmeldt ved kommunen, således regn- og spildevand er adskilt, vil dette blive koblet på i de respektive skelbrønde. Er ejendommen ikke færdigmeldt, skal lodsejerne selv sørge for at separatkloakere internt og dermed efterfølgende koble korrekt til skelbrøndene.